ISE mäng

Õpetajatele

ISE mäng on noorte mäng. See eeldab noorte aktiivset meeskondlikku tegevust, mille käigus lahendatakse ülesandeid ja arendatakse tiimitööd. Keskmes ei ole mitte see, mida meie teeme või õpetame, vaid see, mida noored ise teevad ja avastavad.

Kuid me näeme siiski, et ka ISE mängus on õpetajatel oma roll. Esiteks, tulenevalt, et noored on ju ikkagi koolikeskkonnas ning teiseks arvestades võimalust, mida õpetajad omavad oma õpilaste suunamiseks ja juhendamiseks.

Olgu selleks kooli huvijuht, klassijuhataja või inimeseõpetuse õpetaja, tegelikult iga pedagoog puutub kokku ka noorte elu puudutavate probleemidega, mille seas alkoholiga seotud teemad on sageli esiplaanil. Alkoholiprobleem on väga keeruline teema. Me valdavalt eeldame, et igasugune selleteemaline harimine aitab muuta noorte käitumist ja nende edasisi otsuseid. Uurimused on paraku näidanud, et teadlikkuse kasvu ja käitumise muutumise vahel ei ole nii otsest seost või on see üsna väike. Samas on uuringud näidanud, et noorte aktiivne osalemine suurendab tõenäosust, et käsitletav teema ka tõepoolest kohale jõuab.
Meie eesmärgiks on kaasata ISE mängu võimalikult palju noori. Selleks ja mängu edukaks läbimiseks vajamegi Teie toetust ja abi.

Juhatage tähelepanu
1. Palun juhatage oma õpilaste tähelepanu ISE mängule. Saadame koolidesse plakatid, levitame sõna läbi erinevate meedia- ja sotsiaalmeedia kanalite. Kuid tõenäoliselt on osade noorte jaoks kõige mõjusam, kui nende õpetaja neile soovitab oma meeskond kokku panna ja mängus osaleda.

Aidake registreeruda
2. Meeskonnad peaksid registreeruma hiljemalt 16. märtsiks. Selleks peaksid nad lihtsalt saatma oma meeskonnaliikmete andmed (nimed, mailiaadressid ja kooli nimi) adressile ise@ave.ee Siiamaani ei ole tegemist millegi põnevaga. See alles tuleb. Nii vajaksid nad ehk seda täiskasvanu tõuget, et isegi, kui vahetunnis on 4 sõpra osalemise otsuse teinud, et siiski jõutaks ka selle registreerumiseni. Me tervitame ka seda, kui õpetaja vajadusel selle osa ise ära teeb ehk saadab meile noorte andmed, et saaksime siis juba e-posti vahendusel nendega mängu alustada.

Kaasake erinevaid noori
3. Tõenäoliselt haakuvad sellise mänguga tublid ja aktiivsed noored, kes võtavad kinni igast väljakutsest, et oma teadmisi ja oskusi proovile panna. Need on noored, keda kaasa aitama ei pea ja kes mingit järelevalvet tõenäoliselt ei vaja. Kuid kuna teie tunnete oma õpilasi kõige paremini, teate te ehk täpselt, milliseid noori oleks vajalik sellisesse projekti kaasata. Ehk annaks meeskondade moodustamisel kombineerida erinevate noortega, nii et sellest projektist oleks võimalikult palju kasu. Meeles aga tuleb pidada, et see mäng peaks noortele meeldima ja kedagi sunniviisiliselt selles osalema ei tohiks.

Innustage jätkama
4. Varasematel aastatel on ühe põhilise probleemina esile kerkinud paljude mängu alustanud meeskondade katkestamine. Ühe olulise põhjusena sellele oleme tuvastanud ka mängu organiseeriva meeskonna vähene tagasiside noortele. Oleme tänavu selle probleemi lahendamiseks moodustamas väikseid hindamismeeskondi. Igal hindamismeeskonnal saab olema maksimaalselt 20-25 osalevat meeskonda, kelle ülesannetega nemad terve mängu jooksul tegelevad. Nende ülesandeks on jagada noortele nii tagasisidet, kui ka innustada mängu jätkama, kui paistab, et vastused hakkavad viibima ja keskendumine muutub nõrgemaks. See tegevus oleks aga veel tõhusam, kui seda toetaks ka õpetaja koolis. SIISKI tahame meenutada, et ISE mäng peaks olema noortele vabatahtlik tegevus ja kui nad ikkagi poole peal otsustavad mängust loobuda, siis tuleb meil sellega leppida.

Vajadusel aidake
5. ISE mängu ülesanded on planeeritud sellised, et need ei võtaks noortelt liiga palju aega ja et need oleksid igaühele teostatavad. Me eeldame, et noored tulevad ülesannete lahendamisega ise toime vajamata välist abi. Kuid tõenäoliselt võib neid olukordi siiski tekkida, kus täiskasvanu abi on kohane. Võimalik, et selleks on mingi ülesande lahendamiseks vajalike tehniliste vahenditega varustamine või ka mingite infoallikate juurde suunamine. Põhimõte peaks olema noorte aitamine iseseisvale tegemisele, mitte nende eest ülesannete ära tegemine.

Toetage oma töö esitlemisel
6. Ülesannete käigus võivad noored teha midagi, mida nad võivad soovida (või äkki nad peavad seda lausa ülesande osana tegema) oma klassikaaslastega jagada. Loodame siis, et saate neid selle teostamisel aidata ja toetada. Nad võivad vajada selleks aega, kas klassijuhataja tunnis või mõne muu tunni raames. Nad võivad vajada selleks mingeid vahendeid. Loodame, et näete selles ka võimalust teema laiemaks käsitlemiseks, nii et terve klass või võimalusel ka laiemalt terve kool oleks haaratud.

Võimalusel hõlmake õppetöösse
7. Eeldame, et ISE mängus osalemine ei häiri noorte koolitööd. See peaks olema kooliväline tegevus, mida noored teevad kas peale tunde koolis või siis omal organiseerimisel kodudes, noortekeskuses või kuskil mujal. Kui te peaksite leidma aga olema võimaliku nende ülesannete lahendamise siduda kuidagi koolitööga, oleks see positiivne. Ehk oleks mingi ülesande täitmine ka teie poolt hinnatav ja see suurendaks ainult noorte motivatsiooni selle täitmisel.

Vajadusel kontakteeruge ISE meeskonnaga
8. Meie võime tagasisidet anda ja teatud arenguid selgitada on piiratud, sest meie noortega enne suvelaagrit füüsiliselt kokku ei puutu. Meile võib jääda teadmata, kui keegi noortest mõne hindajate hinnangu tõttu näiteks pettub või solvub. Me loodame, et teie saate noori ka sel juhul toetada ja innustada. Me tervitame igal juhul seda, kui võtaksite meiega sellistel juhtudel ka ühendust, et me saaksime anda lisaselgitusi. Tahame rõhutada, et hindamise juures ei ole meie jaoks kõige olulisem vale või õige vastus, vaid noorte aktiivne osalemine ja oma parima andmine. Meie hindamismeeskondade eesmärgiks ei ole hinnata noori ühe mõõdupuuga, vaid läheneda igale meeskonnale võimalikult individuaalselt. Võite meile alati kirjutada aadressil ise@ave.ee